Jongeren coaching Friesland

Jongeren Coaching Friesland

Sport inzetten als middel bij het coachen van jongeren. Sport verbindt en biedt veel mogelijkheden om jongeren op verschillende manieren te stimuleren. Met deze unieke manier van coaching worden jongeren uitgedaagd op een andere manier met anderen om te gaan en daardoor zichzelf ook beter te voelen en te groeien.

De vier basis doelen binnen Jongeren coaching

  1. Het bieden van een gevoel van emotionele veiligheid
  2. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties
  3. Gelegenheid bieden tot het ontwikkelen van sociale competenties
  4. Gelegenheid bieden om zich normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen te maken

Emotionele veiligheid

Kinderen en jongeren moeten zich veilig en beschermd voelen. Als een kind zich onveilig voelt staat het niet open om te spelen en te leren. Het gevoel van veiligheid in zijn directe omgeving wordt bepaald door de coach, de ruimte /omgeving en het contact met andere jongeren/kinderen

Ontwikkelen van persoonlijke competenties

Het kind moet zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit en creativiteit kunnen ontwikkelen. Het kind moet zich kunnen ontwikkelen op verschillende ontwikkelingen, motorisch, cognitief, emotioneel en sociaalgebied.

Ontwikkelen van sociale competenties

Met sociale competenties wordt bedoeld dat het kind leert om goed te kunnen communiceren, samenwerken, anderen helpen, conflicten voorkomen en oplossen. Door het leren van sociale competenties geef je kinderen de kans om zich te ontwikkelen tot personen die goed kunnen functioneren in de samenleving

Normen en waarden, de cultuur van een samenleving eigen maken

De kinderen leren wat wel en niet mag. Er zijn veel ongeschreven gedragsregels: je mag een ander geen pijn doen, samen delen, om de beurt etc. Spelenderwijs en in de dagelijkse omgang met de kinderen probeer je dit bij te brengen. Dit basisdoel is de kern van de opvoeding. Je laat kinderen kennismaken met grenzen, normen en waarden, maar ook met omgangsvormen in onze samenleving.

Dit zijn natuurlijk voorwaarden/doelen die niet altijd lukken, kinderen kunnen bijvoorbeeld onhandig gedrag inzetten. Bij Jongeren Coaching Friesland gaan we samen naar het probleem of gedrag kijken. Samen zoeken, naar de oplossingen die veelal verborgen liggen in het kind zelf. Dit doen we vaak door middel van sportieve activiteiten, een goed gesprek hoort daar zo nu en dan ook bij.

Contactformulier

    Naam ouders/verzorgers